Ochrona odbiorców paliw gazowych

Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), a także rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 212), wprowadzone zostały do obrotu prawnego rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych. Tym samym z zatwierdzanych przez Prezesa URE taryf na gaz – obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie – będą mogły także korzystać m.in. odbiorcy:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne,
 • piekarnie i cukiernie,

Podmioty uprawnione do skorzystania z ochrony taryfowej, inne niż odbiorcy w gospodarstwach domowych, zobowiązane są do złożenia oświadczenia. W przypadku obowiązujących umów z Anco sp. z o.o. podmioty uprawnione do ochrony taryfowej, inne niż odbiorcy w gospodarstwach domowych, na złożenie oświadczenia mają 45 dni od wejścia w życie ustawy.
W przypadku nowych klientów oświadczenia powinny być składane przed zawarciem umowy z Anco sp. z o.o.

Zgodnie z ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostają automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mają jednak obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele.

Do pobrania:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Pobierz PDF

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Pobierz PDF

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu.

Pobierz PDF

 

Powyższe wyjaśnienia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią interpretacji przepisów prawa. O wiążącą interpretację przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych, indywidualnych przypadków należy zwrócić się do właściwych organów, które wydały akt prawny.