Procedura zmiany sprzedawcy

Zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 §14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158) Klient ma prawo zmienić dostawcę paliwa gazowego.

W przypadku podjęcia takiej decyzji prosimy zapoznać się z “Procedurą zmiany sprzedawcy” obowiązującą w Anco.

Procedura zmiany sprzedawcy

Aktualna lista sprzedawców paliw gazowych, z którymi operator systemu dystrybucyjnego gazowego (OSD) zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych:

1

CEZ Polska Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 63

00-697 Warszawa

NIP 525-237-44-06

2

GASPOL S.A.

ul. Al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa

NIP 779-002-05-83

3

Energa-Obrót S.A.

ul. Aleja Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

NIP 957-09-68-370

4

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

NIP 813-026-80-82

5

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

NIP 527-270-60-82

6

ENEFIT Sp. z o. o.

ul. Mokotowska 1

00-640 Warszawa

NIP 525-267-83-71

7

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Marynarki Polskiej 197

80-868 Gdańsk

NIP 781-186-16-10


Informacja dla odbiorców gazu zaazotowanego  (Lw, Ln i Lm)

Informujemy, że zawarcie przez ww. sprzedawców umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z Anco Sp. z o.o., nie przesądza o możliwości dostarczania przez tych sprzedawców paliwa gazowego dla odbiorców pobierających gaz zaazotowany (Lw, Ln i Lm). System dystrybucyjny gazu zaazotowanego Anco Sp. z o.o. ma charakter lokalny, nie jest połączony z krajowym systemem gazowym. System ten w całości zaopatrywany jest gazem pochodzącym z regionalnych złóż, który Anco Sp. z o.o. nabywa bezpośrednio od ORLEN S.A. Obecnie żaden z ww. sprzedawców nie dysponuje własnymi punktami wejścia do systemu dystrybucyjnego gazu zaazotowanego Anco Sp. z o.o., umożliwiającymi sprzedaż w tym systemie własnego gazu. W przypadku odbiorców pobierających gaz zaazotowany, przed ewentualnym zawarciem nowej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliwa gazowego, zalecamy zatem wyjaśnić z wybranym sprzedawcą czy ma on możliwość dostarczania gazu zaazotowanego.