Przepisy prawa

Zasady i warunki przyłączenia do sieci gazowej określają następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
  Pobierz PDF
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  Pobierz PDF
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  Pobierz PDF
 4. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
  Pobierz PDF
 5. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
  Pobierz PDF
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
  Pobierz PDF
 7. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Pobierz PDF
 8. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
  Pobierz PDF
 9. Zbiór praw konsumenta paliw gazowych.
  Pobierz PDF


  Taryfa dla paliw gazowych Anco

   

  Taryfa dla paliw gazowych nr 13

  z dnia 4 lutego 2020 r. stosowana od dnia 1 marca 2020 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych

  Pobierz PDF

  Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2020/GW

  stosowana od dnia 1 listopada 2020 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

  Pobierz PDF

  Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2020/GW

  stosowana od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

  Pobierz PDF

  Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2020/GZ

  stosowana od dnia 1 października 2020 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

  Pobierz PDF