Przepisy prawa

Zasady i warunki przyłączenia do sieci gazowej określają następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
  Pobierz PDF
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
  Pobierz PDF
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  Pobierz PDF
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
  Pobierz PDF
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
  Pobierz PDF
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Pobierz PDF
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
  Pobierz PDF
 8. Zbiór praw konsumenta paliw gazowych.
  Pobierz PDF
 9. Taryfa dla paliw gazowych Anco

  Taryfa dla paliw gazowych nr 12

  z dnia 16 października 2018 r. stosowana od dnia 1 listopada 2018 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji  paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych

  Pobierz PDF

  Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2018

  stosowana od dnia 1 listopada 2018 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

  Pobierz PDF

  Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2019/GW

  stosowana od dnia 1 stycznia 2019 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

  Pobierz PDF