Przepisy prawa

Zasady i warunki przyłączenia do sieci gazowej określają następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami
  Pobierz PDF
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
  Pobierz PDF
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
  Pobierz PDF
  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
  Pobierz PDF
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
  Pobierz PDF
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Pobierz PDF
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
  Pobierz PDF
 7. Zbiór praw konsumenta paliw gazowych.
  Pobierz PDF
 8. Taryfa dla paliw gazowych Anco.

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2018

stosowana od dnia 1 lutego 2018 r. w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwie domowym

Pobierz PDF

Zmiana nr 2 Taryfy dla paliw gazowych nr 11
z dnia 16 maja 2017 r.

Pobierz PDF: Zmiana nr 2 Taryfy

Zmiana Taryfy dla paliw gazowych nr 11
z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 Pobierz PDF: Zmiana Taryfy

Taryfa dla paliw gazowych nr 11
z dnia 14 lutego 2017 r.

Pobierz PDF: Taryfa nr 11