Przyłączenie do sieci gazowej – ETAPY

Jeśli NIE MASZ (nie istnieje) PRZYŁĄCZA GAZOWEGO, przyłączenie do sieci gazowej Anco przebiega w 4 etapach:

 

Podmiot składa w Anco wypełniony Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej.

1. Podmiot występujący o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej lub działający w jego imieniu pełnomocnik składa w zależności od deklarowanej ilości pobieranego paliwa gazowego jeden z poniższych wniosków:

 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h,

LUB

 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy II, który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25 m3/h

 

2. Załączniki do wniosku:

– Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym używane będą przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci gazowej, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego, proponowana lokalizacja szafki gazowej lub kotłowni gazowej.*

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w biurze Anco lub wysłać pocztą na adres naszej spółki.

 

*  Nie dotyczy odbiorców posiadających przyłącze gazowe.

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 •  Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h
  Pobierz PDF
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy II, który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25 m3/h
  Pobierz PDF
 • Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej
  Pobierz PDF

Anco wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej.

Jeżeli Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i istnieją techniczne oraz ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, Anco wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie:

 • do 21 dni od dnia złożenia wniosku dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I odbierającego gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25m3/h,
 • do 45 dni od dnia złożenia wniosku dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy II odbierającego gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25m3/h,

Ważność warunków przyłączenia wynosi 1 rok. W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodzi taka konieczność), a w przypadku budowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej uzyskać stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę i prowadzić inwestycję zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Jeżeli minie termin ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej, a Podmiot nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodziła taka konieczność) lub nie uzyskał stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę /rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej, to ponownie musi się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej (patrz ETAP 1 – WNIOSEK).

Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie do Anco nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia.

W przypadku braku warunków technicznych i/lub ekonomicznych na wniosek Podmiotu Anco wyda informację o działaniach, jakie muszą być podjęte w zakresie rozbudowy sieci gazowej, aby nastąpiło przyłączenie.

 

Podmiot zawiera z Anco umowę o przyłączenie do sieci gazowej.*

Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej Podmiot składa w Anco wypełniony Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Do wniosku należy dołączyć ewentualne pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie zwykłej a w przypadku Podmiotów instytucjonalnych / biznesowych również kopie następujących dokumentów:

a) odpis KRS, wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub uchwałę organu założycielskiego,

b) decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP,

c) decyzja o nadaniu numeru REGON (kopia).

Na podstawie zawartej umowy o przyłączenie do sieci gazowej Anco przystępuje do realizacji przyłącza gazowego.

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej określa m.in.:

 • termin realizacji przyłączenia,
 • obowiązki stron,
 • wysokość opłaty za przyłączenie na podstawie Taryfy Anco,
 • termin zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego,

Dokumenty wymagane przy podpisywaniu umowy o przyłączenie do sieci gazowej: akt własności nieruchomości, dokument tożsamości oraz ewentualnie pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie zwykłej.

 

*  Nie dotyczy odbiorców posiadających przyłącze gazowe.

 

W terminach określonych w umowie o przyłączenie do sieci gazowej (patrz załącznik do umowy „Harmonogram”)

Podmiot:

 • przygotowuje miejsce do zamontowania szafki gazowej, w szczególności na kurek główny i układ pomiarowo-rozliczeniowy i reduktor (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej),
 • realizuje budowę wewnętrznej instalacji gazowej, w tym montuje odbiorniki paliwa gazowego. Wykonawca tych prac musi mieć ważne uprawnienia kwalifikacyjne zgodne z obowiązującym prawem.

 • po wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dostarcza do Anco następujące dokumenty:

 

W terminach określonych w umowie o przyłączenie do sieci gazowej (patrz załącznik do umowy „Harmonogram”)

Anco:

 • realizuje projekt przyłącza gazowego,
 • realizuje budowę przyłącza gazowego.

 

Do budowy/ rozbudowy instalacji gazowej i zamontowania odbiorników gazowych niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę /przebudowę /rozbudowę instalacji gazowej wydanej przez terenowy organ administracji publicznej.


DOKUMENTY DO POBRANIA ORAZ WZORCE DOKUMENTÓW

Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Pobierz PDF

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej (budowa przyłącza)  – konsument
Pobierz PDF

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej (budowa przyłącza i gazociągu zasilającego)  – konsument
Pobierz PDF

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej (budowa przyłącza)  – pozostali odbiorcy

Pobierz PDF

oraz załączniki do umowy:

załącznik nr 2

Pobierz PDF

załącznik nr 3

Pobierz PDF

załącznik nr 5

Pobierz PDF

załącznik nr 6

Pobierz PDF

załącznik nr 7

Pobierz PDF

dodatkowe zgody dobrowolne

Pobierz PDF

 

Po zrealizowaniu umowy przyłączeniowej (ETAP 3) Podmiot zawiera z Anco umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

Dokumenty wymagane przy podpisaniu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego:

 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (umowa nabycia w formie aktu notarialnego/ wypis z księgi wieczystej/ umowa najmu/ umowa dzierżawy/ umowa użyczenia),
 • dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, tj. kopie odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze NIP i REGON (dotyczy podmiotów gospodarczych),
 • pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie zwykłej.

 

Rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego następuje w terminie określonym w umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Uwaga:

1. W przypadku zamiaru zbycia nieruchomości zaopatrywanej w gaz ziemny przez Anco prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży (dotyczy osoby sprzedającej nieruchomość).

2. Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 należy dostarczyć do spółki również w przypadku nabycia nieruchomości zaopatrywanej w gaz ziemny przez Anco, w przypadku zamiaru zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z naszą spółką (dotyczy osób nabywających nieruchomość).

3. Jeśli Państwa dane zawarte w umowie kompleksowej uległy zmianie, prosimy wypełnić i wysłać na adres Anco podpisany formularz: “Oświadczenie o zmianie danych klienta”.

 • Oświadczenie o zmianie danych klienta (dot. konsumentów i nie-konsumentów)
  Pobierz PDF

KONSUMENCI* POBIERAJĄCY PALIWO GAZOWE W ILOŚCI DO 110 kWh/h:

WZORCE DOKUMENTÓW:

 • Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego dla konsumentów pobierających paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h
  Pobierz PDF


*
Konsument
(def.) – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 


NIEKONSUMENCI* POBIERAJĄCY PALIWO GAZOWE W ILOŚCI POWYŻEJ 110 kWh/h (czas nieokreślony):

WZORCE DOKUMENTÓW:

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego dla niekonsumentów pobierających paliwo gazowe w ilości powyżej 110 kWh/h

Pobierz PDF

Załącznik nr 1

Pobierz PDF

Załącznik nr 2

Pobierz PDF

Załącznik nr 4

Pobierz PDF

Załącznik nr 5

Pobierz PDF

Załącznik nr 6

Pobierz PDF

 


NIEKONSUMENCI* POBIERAJĄCY PALIWO GAZOWE W ILOŚCI DO 110 kWh/h:

WZORCE DOKUMENTÓW:

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego dla niekonsumentów pobierających paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h

Pobierz PDF

Załącznik nr 1

Pobierz PDF

Załącznik nr 2

Pobierz PDF

Załącznik nr 4

Pobierz PDF

Załącznik nr 5

Pobierz PDF

Załącznik nr 6

Pobierz PDF

 

INFORMACJA DLA NIEKONSUMENTÓW

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wzorców umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego dla niekonsumentów, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży, tel. 62 740 26 34.