Plan ograniczeń

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (dalej zw. Ustawą) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w poborze gazu ziemnego w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

 • zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa,
 • nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców,
 • wystąpienia zakłóceń w przywozie gazu ziemnego,
 • awarii w sieciach operatorów systemów gazowych,
 • zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych,
 • zagrożenia bezpieczeństwa osób,
 • zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych,
 • konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych

Ograniczeniu podlega maksymalny – godzinowy i dobowy – pobór gazu ziemnego.

Przedsiębiorstwa energetyczne nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wprowadzonych ograniczeń (art. 57 Ustawy).

Zgodnie z art. 58 Ustawy operatorzy gazowych systemów przesyłowych i dystrybucyjnych zostali zobowiązani do opracowania Planu ograniczeń w dostawach paliwa gazowego na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego
  Pobierz PDF
 • Decyzja Prezesa URE nr DRG.DRG-3.482.30.2023.MKu2 z dnia 19 stycznia 2024 r.
  Pobierz PDF
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
  Pobierz PDF
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.02.2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego
  Pobierz PDF