Akcyza a odbiorcy instytucjonalni i przedsiębiorcy

Podatek akcyzowy – informacja dla Odbiorców instytucjonalnych i przedsiębiorców

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zwanej dalej Ustawą, począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Zwolnienia z podatku akcyzowego

Zgodnie z art. 31b ust. 1-4 Ustawy sprzedaż paliwa gazowego o kodzie CN 2711 21 00 finalnemu nabywcy gazowemu jest zwolniona z podatku akcyzowego w przypadku jego przeznaczenia:

a) do celów opałowych:

 • do przewozu towarów i pasażerów koleją,
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie,
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
 • przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

b) do celów opałowych przez:

 • organy administracji publicznej,
 • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe,
 • żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w Ustawie z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
 • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c)  do napędu statków powietrznych, w żegludze, włączając rejsy rybackie – z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy,

d)  do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej,

e) do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych,

f)  do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w celach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt 1-5 Ustawy, lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów gazowych.

Szczegółowe warunki zwolnienia sprzedaży paliwa gazowego z podatku akcyzowego określone są w art. 31b ust. 5-11 Ustawy. Jednym z warunków zastosowania zwolnień z podatku akcyzowego jest określenie w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do wyżej wymienionych celów. Prosimy zatem o przeanalizowanie przed przystąpieniem do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego ze spółką Anco Ustawy w celu określenia ewentualnej podstawy zwolnienia z podatku akcyzowego.

Podane wyżej wyjaśnienia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. O interpretację przepisów prawa w odniesieniu do konkretnych, indywidualnych przypadków należy zwrócić się do właściwych terytorialnie organów finansowych.


Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Pobierz PDF
Akcyza a odbiorcy indywidualni  Wartość podatku akcyzowego