Rozliczenia i płatności

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 280) rozliczeń za dostarczone paliwo gazowe i/lub świadczone usługi dystrybucji dokonuje się jednostkach energii [kWh].

W okresie rozliczeniowym opłaty za dostarczone paliwo gazowe liczone są na podstawie iloczynu zużycia paliwa gazowego ustalonego na podstawie wskazań układu pomiarowego w jednostkach objętości [m³] oraz współczynnika konwersji, który stanowi iloraz wartości ciepła spalania 1m³ paliwa gazowego i liczby 3,6. Współczynnik konwersji podany jest na fakturze.

Szczegółowe zasady rozliczeń sprzedaży paliwa gazowego i/lub świadczenia usług dystrybucji zawarte są w aktualnej Taryfie.

Termin płatności za dostarczone paliwo gazowe i/lub świadczone usługi dystrybucji podany jest na fakturze.
Faktury należy opłacać przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.