Warunki sprzedaży rezerwowej

Zgodnie z art. 5aa ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) informujemy, że Anco Sp. z o.o., jako sprzedawca paliw gazowych oferujący sprzedaż rezerwową, publikuje na swojej stronie internetowej https://anco.pl oraz udostępnia w swojej siedzibie ofertę dotyczącą warunków sprzedaży rezerwowej, w tym wzór umowy sprzedaży rezerwowej i zestawienie aktualnych cen, warunków ich stosowania i zasad rozliczeń dla sprzedaży rezerwowej.

 

Wzorce Rezerwowych umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego

  • Rezerwowa umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego dla Odbiorców będących Konsumentami, pobierających paliwo gazowe z sieci gazowej w ilości do 110 kWh/h, wraz z załącznikami

Pobierz PDF

  • Rezerwowa umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego dla Odbiorców niebędących Konsumentami, pobierających paliwo gazowe z sieci gazowej w ilości do 110 kWh/h, wraz z załącznikami

Pobierz PDF

  • Rezerwowa umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego dla odbiorców niebędących Konsumentami, pobierających paliwo gazowe z sieci gazowej w ilości powyżej 110 kWh/h, wraz z załącznikami

Pobierz PDF

 

Cenniki sprzedaży rezerwowej

  • Cennik sprzedaży rezerwowej dla gazu zaazotowanego nr 1/2022/GZ/REZ

Pobierz PDF

  • Cennik sprzedaży rezerwowej dla gazu wysokometanowego nr 2/2022/GW/REZ

Pobierz PDF

 


Lista sprzedawców rezerwowych

Data aktualizacji: 18.06.2019 r.

Lista przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi, zapewniające sprzedaż rezerwową paliw gazowych na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Anco Sp. z o.o.:

 

  1. Anco z o.o. z siedzibą w Jarocinie.

Sprzedawca z urzędu

Zgodnie z art. 62c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.), dla Odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego Anco Sp. z o.o., zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje Anco Sp. z o.o. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5ab ustawy prawo energetyczne, Anco Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Odbiorcy końcowego, zawiera z ww. sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową na warunkach rezerwowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, opublikowanej na stronie https://anco.pl.