Ogłoszenia: Aktualności

Przetarg na realizację budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Cielcza, gmina Jarocin

1. Przedmiot przetargu:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Cielcza, gmina Jarocin.

2. Termin realizacji:

Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez ORGANIZATORA dokumentacji powykonawczej, tj. zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, nastąpi nie później niż do 30 września 2020 r.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty dostarczać należy do sekretariatu ANCO Sp. z o. o., ul. Św. Ducha 118B, 63-200 Jarocin, do dnia 18 października 2019 r., do godz. 10.00.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:

Dokumentacja  przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  poniżej w dokumentach do pobrania. Istnieje również – po wcześniejszym umówieniu – możliwość zapoznania się z  projektem budowlano-wykonawczym w siedzibie ORGANIZATORA.

5. Termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  62 740 26 34 (pn. – pt., godz. 8:00-16:00).

Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

Dokumenty do pobrania:

1. SIWZ

Pobierz PDF

• Formularze do SIWZ

Pobierz PDF

2. Projekt budowlany (cz. I) – gazociąg

• opis

Pobierz PDF

• operat wodnoprawny

Pobierz PDF

• pozwolenia i uzgodnienia

Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF

3. Projekt budowlany (cz. II) – przejście gazociągiem przez drogę ekspresową S-11

• opis

Pobierz PDF

• pozwolenia i uzgodnienia

Pobierz PDF

4. Projekt budowlany (cz. III) – przejście gazociągu przez tereny kolejowe

• opis

Pobierz PDF

• pozwolenia i uzgodnienia

Pobierz PDF

5. Projekt budowlany – przyłącza gazowe

• opis

Pobierz PDF

• operat wodnoprawny

Pobierz PDF

• pozwolenia i uzgodnienia

Pobierz PDF

6. Plan z przebiegiem sieci gazowej wraz z przyłączami

Pobierz ZIP

 

 

Nowa Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2019/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 3/2019/GW”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 października 2019 r. i zastąpi Taryfę dla gazu wysokometanowego nr 2/2019/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2019/GZ dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 1/2019/GZ ”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 października 2019 r. i zastąpi Taryfę dla gazu zaazotowanego nr 3/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 12 od 01.07.2019 r.

Informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.23.2019.ASk2 z dnia 13 czerwca 2019 r. zatwierdzona została „Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 12” spółki Anco w zakresie wysokości bonifikat udzielanych Odbiorcom w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych ich obsługi i niedotrzymania parametrów jakościowych dostarczanego paliwa gazowego (pkt 8.1. Taryfy), oraz wysokości stawek opłat stałych i zmiennych za usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Odbiorców gazu wysokometanowego E (pkt 6.15. Taryfy).

Taryfa w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Pobierz PDF

Nowy “Zbiór praw konsumenta dla paliw gazowych”

W dniu 4 czerwca 2019 r. Urząd Regulacji Energetyki opublikował zaktualizowaną wersję „Zbioru praw konsumenta paliw gazowych”, który zawiera praktyczne informacje o prawach odbiorców, a także o funkcjonowaniu rynku sprzedaży i dostawy paliw gazowych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną treścią „Zbioru praw konsumenta paliw gazowych”.

Pobierz PDF

Nowa IRiESD

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. wprowadzona została do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Anco Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD.

Nowa Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2019/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust.1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 2/2019/GW”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 kwietnia 2019 r. i zastąpi Taryfę dla gazu wysokometanowego nr 1/2019/GW.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2019/GW dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust.1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu wysokometanowego nr 1/2019/GW”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 stycznia 2019 r. i zastąpi Taryfę dla gazu wysokometanowego nr 1/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Nowa Taryfa dla paliw gazowych nr 12

Od dnia 1 listopada 2018 r. obowiązywać będzie “Taryfa dla paliw gazowych nr 12”. Nowa taryfa będzie stosowana do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży paliw gazowych i świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami w gospodarstwach domowych, oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych z Odbiorcami innymi niż w gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF

Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2018 dla Odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust. 1 a oraz art. 62b ust.1 ustawy Prawo energetyczne zwolnieniem podmiotów zajmujących się obrotem paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia, informujemy, iż przyjęta została nowa “Taryfa dla gazu zaazotowanego nr 3/2018”.

Nowa taryfa będzie stosowana w rozliczeniach z tytułu sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami innymi niż  w gospodarstwie domowym od dnia 1 listopada 2018 r. i zastąpi Taryfę dla gazu zaazotowanego nr 2/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej taryfy.

Pobierz PDF