Ogłoszenia: Wymagania dla oferentów

Kodeks Dostawcy E.ON

Kodeks Dostawcy E.ON opiera się na dziesięciu zasadach UN Global Compact i jest obowiązkową częścią wszystkich umów między E.ON a jego dostawcami. Po zaakceptowaniu Kodeksu nasi dostawcy zobowiązują się do przestrzegania opisanych w nim wymagań i udokumentowania ich za pomocą odpowiednich dokumentów i zapisów.

Nasi dostawcy (w tym ich organy, pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy i dystrybutorzy) przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i zagranicznych. Unikają wszelkich działań, które mogłyby spowodować naruszenie przez E.ON lub spółkę stowarzyszoną E.ON obowiązującego prawa lub podlegałyby karze zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto, w oparciu o UN Global Compact, oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać następujących standardów, opisanych w niniejszym Kodeksie postępowania:

Standardy środowiskowe — minimalizacja wpływu na środowisko i łagodzenie zmian klimatu

Standardy socjalne — uznawanie praw człowieka i zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników

Standardy zarządzania — stosowanie wysokich standardów etycznych i moralnych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem (Compliance)

 

Pobierz PDF: Kodeks Dostawcy E.ON

Wymagania dla projektantów

Wymagania dla wykonawców dokumentacji projektowych sieci i przyłączy gazowych:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 2 lat przynajmniej 6 umów dotyczących projektowania w zakresie sieci i przyłączy gazowych,
 • kopie uprawnień budowlanych uprawniających do projektowania bez ograniczeń w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Pobierz PDF: Wymagania dla projektantow

Wymagania dla wykonawców przyłączy gazowych

Wymagania dla wykonawców robót budowlanych (przyłącza i instalacje gazowe) oraz prac gazoniebezpiecznych dla Anco Sp. z o.o.:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 2 lat przynajmniej 6 umów dotyczących robót budowlanych w zakresie sieci, przyłączy oraz instalacji gazowych oraz wykonywanych prac gazoniebezpiecznych na obiektach gazowniczych,
 • wykaz osób i kopie zaświadczeń kwalifikacyjnych zatrudnionych osób (na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej) posiadających następujące uprawnienia:
 • wykaz pracowników uprawnionych (dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji gr. 3) do nadzoru i wykonywania prac gazoniebezpiecznych na obiektach gazowych,
 • wyposażenie brygad wykonujących prace w atmosferze zagrożenia wybuchem gazu zgodnie z przepisami.
Pobierz PDF: Wymagania dla wykonawców przyłączy gazowych

Wymagania dla wykonawców sieci gazowych dla Anco Sp. z o.o.

Wymagania dla wykonawców robót budowlanych (sieci, przyłącza i instalacje gazowe) oraz prac gazoniebezpiecznych dla Anco Sp. z o.o.:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 2 lat przynajmniej 6 umów dotyczących robót budowlanych w zakresie sieci, przyłączy oraz instalacji gazowych oraz wykonywanych prac gazoniebezpiecznych na obiektach gazowniczych,
 • uprawnienia UDT do budowy sieci gazowych,
 • wykaz osób i kopie zaświadczeń kwalifikacyjnych zatrudnionych osób (na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej) posiadających następujące uprawnienia:
 • Wykaz pracowników uprawnionych (dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji gr. 3) do nadzoru i wykonywania prac gazoniebezpiecznych na obiektach gazowych
 • Wyposażenie brygad wykonujących prace w atmosferze zagrożenia wybuchem gazu zgodnie z przepisami.
Pobierz PDF: Wymagania dla wykonawców sieci gazowych

Wytyczne dotyczące standardowych szafek gazowych stosowanych w Anco sp. z o.o.

a) Cel opracowania
Niniejsze wytyczne określają wymagania dla standardowych szafek gazowych montowanych na przyłączach gazowych i należących do ANCO Sp. z o.o., w których instalowane będą układy redukcyjno-pomiarowe.

b) Wymagania dla szafek gazowych

 • 2.1. Na obszarze działania ANCO Sp. z o.o. dopuszcza się stosowanie szafek gazowych dwóch rodzajów:
  – wolnostojąca, z tylną ścianką, montowana na postumencie,
  – naścienna, bez tylnej ścianki, montowana na elewacji budynku.
 • 2.2. Materiał:
Pobierz PDF: Wytyczne dot. szafek gazowych