Wymagania dla projektantów

Wymagania dla wykonawców dokumentacji projektowych sieci i przyłączy gazowych:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 2 lat przynajmniej 6 umów dotyczących projektowania w zakresie sieci i przyłączy gazowych,
  • kopie uprawnień budowlanych uprawniających do projektowania bez ograniczeń w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Pobierz PDF: Wymagania dla projektantow