Wymagania dla wykonawców przyłączy gazowych

Wymagania dla wykonawców robót budowlanych (przyłącza i instalacje gazowe) oraz prac gazoniebezpiecznych dla Anco Sp. z o.o.:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego,
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  • wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 2 lat przynajmniej 6 umów dotyczących robót budowlanych w zakresie sieci, przyłączy oraz instalacji gazowych oraz wykonywanych prac gazoniebezpiecznych na obiektach gazowniczych,
  • wykaz osób i kopie zaświadczeń kwalifikacyjnych zatrudnionych osób (na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej) posiadających następujące uprawnienia:
  • wykaz pracowników uprawnionych (dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji gr. 3) do nadzoru i wykonywania prac gazoniebezpiecznych na obiektach gazowych,
  • wyposażenie brygad wykonujących prace w atmosferze zagrożenia wybuchem gazu zgodnie z przepisami.
Pobierz PDF: Wymagania dla wykonawców przyłączy gazowych